Kawagoe logistics center

Kawagoe logistics center

〒350-0168

Prologis Park Kawajima2,  2-3-4, Kawajima, Kawajima-machi Hiki-gun, Saitama, 350-0168, Japan

TEL:049-299-0661
FAX:049-297-8620